Privacy verklaring

Zuxx Kraamzorg Purmerend BV en Zuxx Verloskundigen Purmerend, gevestigd en kantoorhoudende te Purmerend aan het Venediën 25A te Purmerend, hierna verder te noemen “Zuxx Geboortezorg Purmerend” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten. Zuxx Geboortezorg Purmerend verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Zuxx Geboortezorg Purmerend u over de manier waarop Zuxx Geboortezorg Purmerend uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Zuxx Geboortezorg Purmerend worden aangeboden op www.zuxxgeboortezorg.nl

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel.

Zuxx Geboortezorg Purmerend verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.zuxxgeboortezorg.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Zuxx Geboortezorg Purmerend gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Zuxx Geboortezorg Purmerend.

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. Woonadres
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum
 6. Zorgverzekering gegevens
 7. Huisarts

2. Wij verwerken uw voor-en achternaam, woonadres en geboortedatum om u in te kunnen schrijven voor verloskundige- en/of kraamzorg. Uw emailadres wordt gebruikt om u een bevestiging van de inschrijving te versturen, en aan het einde van de zorgperiode een enquête. Uw telefoonnummer wordt verwerkt, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor het maken of eventueel verzetten van een afspraak. Uw zorgverzekeraar gegevens worden verwerkt ten behoeve van de declaraties van de afgenomen zorg

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Zuxx Geboortezorg Purmerend geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • De doorgifte geschiedt aan een door Zuxx Geboortezorg Purmerend voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Zuxx Geboortezorg Purmerend een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • Zuxx Geboortezorg Purmerend op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Zuxx Geboortezorg Purmerend maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Zuxx Geboortezorg Purmerend ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@zuxxgeboortezorg.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

 

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Zuxx Geboortezorg Purmerend tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.zuxxgeboortezorg.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Zuxx Geboortezorg Purmerend

Zuxx Geboortezorg Purmerend heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Zuxx Geboortezorg Purmerend verwerkt ten behoeve van www.zuxxgeboortezorg.nl. Zuxx Geboortezorg Purmerend accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

Zuxx Geboortezorg Purmerend bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.zuxxgeboortezorg.nl, tenzij Zuxx Geboortezorg Purmerend op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Zuxx Geboortezorg Purmerend behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.zuxxgeboortezorg.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.zuxxgeboortezorg.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.zuxxgeboortezorg.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-12-2018.

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Wij dragen er te allen tijde zorg voor dat persoonlijke, medische gegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Wanneer wij een andere zorgverlener bij jouw zorg wil betrekken, gebeurt dit alleen na overleg en met toestemming van jou.

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

 

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook voor zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en in het kraambed. De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

 

Volgens de WGBO hebben cliënten de volgende rechten:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming geven voor een medische behandeling
 • recht op inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze

De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen.

Contact

Zuxx Geboortezorg

Venediën 25A

1441 AK Purmerend

info@zuxxgeboortezorg.nl

 

Spreekuurlocatie

Venediën 25A, 1441 AK Purmerend

 

 

 

 

 

Algemeen nummer: 0299-714202

Spoed nummer: 0299-714203

WhatsApp nummer: 06-10060047